TEMPORARY PROTECTED STATUS FOR HAITIANS (TPS)

https://egb0c7.p3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2021/03/Certificaciones_laborales-320x320.png

Chè Kliyan,

Le 22 Me 2021, Sekretè Sekirite Enteryè Alejandro N. Mayorkas te deziyen Ayiti pou Estati Pwoteksyon Tanporè (TPS) pou 18 mwa. Nouvo deziyasyon TPS sa a pou Ayiti pèmèt sitwayen ayisyen yo (ak moun ki pa gen nasyonalite ki reside an Ayiti) ki rete kounye a Ozetazini pou yo ranpli premye aplikasyon pou TPS, toutotan yo satisfe kondisyon yo.

Nouvo Deziyasyon Pèmèt Ayisyen ki kalifye pou aplike pou TPS ak Dokiman Otorizasyon Travay … Li plis

Kilè mwen ka aplike pou TPS?

Si w ap aplike pou Estati Pwoteksyon Tanporè (TPS) sou deziyasyon Ayiti a, apati 21 Me 2021, ou dwe enskri pandan peryòd enskripsyon 180 jou a. Depatman Sekirite Teritwa (DHS) poko anonse peryòd enskripsyon an. Y ap fè w konnen dat espesifik pou peryòd enskripsyon an, lè enfòmasyon sa yo disponib. Nou ankouraje w enskri pi vit ke posib nan peryòd enskripsyon 180 jou a.

Kondisyon pou TPS yo ta sanble ak kondisyon TPS aktyèl yo pou lòt peyi yo deziyen e yo ta jan sa a;

 • Yon sitwayen ayisyen oswa yon moun ki pa gen nasyonalite ki te abite an dènye an Ayiti;
 • Enskri pandan peryòd enskripsyon ouvè inisyal la;
 • Yo te prezan kontinyèlman fizikman Ozetazini depi dat efektif deziyasyon, ki Administrasyon Biden pral anonse;
 • Yo te kontinyèlman abite Ozetazini depi dat Administrasyon Biden espesifye;
 • Pa kondane pou okenn krim oswa de (2) oswa plis deli nan Etazini;
 • Pa sijè a okenn restriksyon pou azil oswa inadmisib kòm yon imigran anba INA seksyon 212 (a).

Pou ede kliyan nou y oak zanmi, nou devlope yon kesyonè pou analize enfòmasyon pèsonèl ou e pou pi byen detèmine kalifikasyon ou pou benefis sa a. Apre nou revwa kesyonè yo, biwo nou an ap kontakte aplikan potansyèl yo nan 48 èdtan pou enforme yo sou kalifikasyon yo et pou diskite sou nenpòt ki lòt opsyon e keyson yo ka genyen nan ka yo.

Dear Client,

On May 22, 2021, Secretary of Homeland Security Alejandro N. Mayorkas designated Haiti for Temporary Protected Status (TPS) for 18 months. This new designation of TPS for Haiti enables Haitian nationals (and individuals without nationality who last resided in Haiti) currently residing in the United States to file initial applications for TPS, so long as they meet eligibility requirements.

New Designation Allows Eligible Haitians to Apply for TPS and Employment Authorization Documents… Read More

When can I apply for TPS? 

If you are applying for Temporary Protected Status (TPS) under Haiti’s designation, effective May 21, 2021, you must register during the 180-day registration period. The Department of Homeland Security (DHS) has not announced the registration period yet. You will be notified of the specific dates for the registration period, when that information becomes available. We encourage you to register as soon as possible within the 180-day registration period.

The requirements for TPS would be similar to the current TPS requirements for other designated countries and would be as follows;

 • Be a national of Haiti or a person without nationality who last habitually resided in Haiti;
 • File during the open initial registration period;
 • Have been continuously physically present in the U.S. since the effective date of the most recent designation, which is to be announced by the Biden Administration;
 • Have been continuously residing in the U.S. since the date to be specified by the Biden Administration;
 • Have not been convicted of any felony or two (2) or more misdemeanors in the U.S.;
 • Not be subject to any of the mandatory bars to asylum or inadmissible as an immigrant under applicable grounds in INA section 212(a).

As part of our dedication and promise to support our clients and friends, we have developed the following questionnaire with the objective of analyzing your personal information to best determine your eligibility for this benefit. Once we have reviewed the questionnaires, our office will contact potential applicants within 48 hours to inform them of their eligibility as well as discuss any other options they may have in their case.

Loading...